01:39 EDT Thứ ba, 17/10/2017
Website thử nghiệm Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 103

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3330

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121646

Ban TDKTTW
Tạp chí thi đua khen thưởng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Sở Nội vụ

Trang nhất » Tin Tức » Phong trào thi đua

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Thứ năm - 05/12/2013 20:32
Hoàng Văn Mai
, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh,
 Phó Giám đốc Sở Nội vụ,
 Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh
 
Trong lịch sử phát triển của Dân tộc Việt Nam, đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp Cách mạng Việt Nam giành thắng lợi – Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, lập nên Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì tinh thần yêu nước luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp và phát triển mạnh mẽ, sâu rộng đều khắp ,đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong giai đoạn kháng chiến cũng như trong hòa bình, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu: “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, phong trào thi đua yêu nước đều có vị trí, vai trò, tác dụng và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích của Thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm…” và “ Bổn phận  của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau: làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…”; “… Kết quả đầu tiên của Thi đua ái quốc sẽ là: Toàn dân đủ ăn, đủ mặc; Toàn dân biết đọc, biết viết; làm cho Tổ quốc độc lập, tự do…”. Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc đều đánh giá cao tác dụng, hiệu quả to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; Đồng thời xác định thi đua khen thưởng là biện pháp quan trong trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trong quản lý, điều hành của Nhà nước.
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, một trong những giải pháp quan trọng mang tính nguyên tắc và quyết định đó là phải nâng cao, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trên cơ sở vận động đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua khen thưởng phải có sự định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng. Vì vậy, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Luật Thi đua, Khen thưởng (năm 2003), các Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP, 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư hướng dẫn số 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ…
Chính quyền các cấp và cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, đều khắp trong các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương. Mỗi phong trào thi đua phải xác định rõ mục đích, nội dung, hình thức cụ thể, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tiến hành tổng kết các phong trào thi đua, đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cần tập trung quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng…”.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ sở; chỉ ra những tồn tại hạn chế trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Qua đó đúc rút những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, mô hình mới có hiệu quả kinh tế - xã hội cao để nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
Phong trào thi đua yêu nước luôn gắn liền với công tác khen thưởng một cách biện chứng. Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gạt hái kết quả. Khen thưởng phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời; khen đúng người, đúng việc. Như vậy mới có tính giáo dục nêu gương, mới có sức lan tỏa mạnh mẽ và sẽ góp phần tạo ra khí thế thi đua trong sáng, lành mạnh, trở thành một cao trào hành động cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong công tác khen thưởng cần làm tốt những việc sau:  bình bầu khen thưởng phải bám sát vào các tiêu chí thi đua đã đề ra; Thực hiện đúng quy trình bình xét khen thưởng; Quan tâm, ưu tiên khen thưởng cho tập thể nhỏ, cho công chức, công nhân người lao động trực tiếp lao động, sản xuất; Tránh tình trạng  khen thưởng nhiều cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; khen thưởng còn tràn lan, cào bằng, còn nể nang. Cần sớm sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh cho phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Và Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, các ngành, các địa phương. Điều chỉnh các Khối thi đua phù hợp hơn, nhằm khắc phục những điểm bất cập, hạn chế và đưa hoạt động của các Khối thi đua đi vào nề nếp, có hiệu quả cao hơn. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, chú ý tập trung vào những khâu mũi nhọn, việc mới, việc khó, những vấn đề cụ thể thiết thực, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua. Kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm hơn nữa khen thưởng các chuyên đề, khen thưởng đột xuất...
Một vấn đề hết sức quan trọng đó là: cần tiếp tục đổi mới, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp theo hướng tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế. Tuyển dụng bố trí cán bộ đủ trình độ, năng lực, trách nhiệm cao, tâm huyết làm chuyên trách công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành nhất là ở cơ sở.
Mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng của chính quyền các cấp là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mục tiêu của thi đua yêu nước là nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần: “Thi đua giỏi, đồng thuận cao, về đích sớm”. Vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là tất yếu khách quan trong đời sống xã hội, trong công cuộc đổi mới của đất nước ta ngày nay.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo - Giấy mời

Phân khối thi đua năm 2015

Ngày 25/3/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 937/UBND -VX  V/v Phân khối thi đua năm 2015.Tải file tại đây