Thủ tục Khen thưởng Huân chương Độc lập cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trung ương

Thứ ba - 24/10/2017 09:26
 

Thủ tục Khen thưởng Huân chương Độc lập cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trung ương

Mã thủ tụcB-BNV-264712-TTNgày tạo01/12/2015
Đơn vịBộ Nội vụ
Thời hạn giải quyết

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định:

Trong thời hạn 10 ngày ngày làm việc (20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chủ tịch nước trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định khen thưởng;

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông báo và trả kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Đối tượng thực hiện
 • Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Lĩnh vực
 • Thi đua khen thưởng
Cơ quan thực hiện & Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan thực hiệnCơ quan có thẩm quyến quyết định
Bộ Nội vụ
  Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương 
  Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền
  Cơ quan phối hợpCơ quan được ủy quyền
  Cách thức thực hiện

  Tiếp nhận hồ sơ các ngày trong tuần tại Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương hoặc qua đường bưu chính

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập.

  - Bước 2. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết; sau đó tiến hành làm các thủ tục theo quy định.      

  - Bước 3.Trong thời hạn 10 ngày làm việc (20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương.

  - Bước 4. Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương hoặc Thủ tướng Chính phủ xét, không đề nghị tặng thưởng Huân chương.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

  - Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng;

  - Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình.

  + Đối với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài:

   Thành phần hồ sơ gồm có: Tờ trình kèm theo danh sách của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo thành tích cá nhân do cơ quan trình khen thưởng thực hiện.

  b) Số lượng hồ sơ gửi Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương: 03 bộ (bản chính).

  Hồ sơ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ gồm 02 bộ (bản chính) gồm có: Tờ trình của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ (kèm theo danh sách) và hồ sơ có liên quan.

  Mẫu đơn, tờ khai
  IDTên mẫu đơn, tờ khai
  198808Báo cáo thành tích theo mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP của Chính phủ
  Yêu cầu ĐK thực hiện TTHC

  1. Huân chương Độc lập hạng Nhất để tặng cho tổng cục, cục thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các công ty trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tương đương trở lên; cấp sở, cấp huyện thuộc tỉnh và tương đương; xã, phường, thị trấn, đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  a)  Có 4 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ" và 1 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

  b) Có 4 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và có 2 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

  2. Huân chương Độc lập hạng nhất để tặng, truy tặng cho cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác được Nhà nước công nhận, tôn vinh.

  3. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam, được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh, được xét tặng thưởng “Huân chương Độc lập" hạng nhất. 

  4. Huân chương Độc lập hạng nhì để tặng cho tổng cục, cục thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tương đương trở lên; các công ty trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tương đương trở lên; cấp sở, cấp huyện thuộc tỉnh và tương đương; xã, phường, thị trấn, đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng ba từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  a) Có 3 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ  và 1 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ".

  b)  Có 3 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và có 2 lần tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

  5. Huân chương Độc lập hạng nhì để trặng, truy tặng cho cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác, được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị;

  6. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh, được xét tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.

  7. Huân chương Độc lập hạng ba để tặng cho tổng cục, cục thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tương đương trở lên; các công ty trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tương đương trở lên; cấp sở, cấp huyện thuộc tỉnh và tương đương; xã, phường, thị trấn, đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhân tố mới, mô hình mới và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  a) Có 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 1 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

  b) Có 2 lần được  tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 2 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

  8. Huân chương Độc lập hạng ba để tặng, truy tặng cho cá nhân lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị.

  9. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam,  được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh được xét tặng “Huân chương Độc lập" hạng ba.

  Kết quả thực hiệnQuyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương
  Lệ phí 
  Văn bản quy định lệ phí

  Chưa có văn bản nào được chọn.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  Chưa có văn bản nào được chọn.

  Văn bản khác liên quan 
  TTHC liên quan

  Chưa có thủ tục nào được chọn.

  TTHC được sửa đổi, bổ sung

  Chưa có thủ tục nào được chọn.

  TTHC được thay thế

  Chưa có thủ tục nào được chọn.

  Là TTHC liên thôngKhông
  TTHC liên thông

  Chưa có thủ tục nào được chọn.

  Đánh giá tác động TTHC
   Trạng thái ban hànhTTHC mới ban hành
   Tình trạng hiệu lực 
   Ngày có hiệu lực12/01/2016
   Ngày hết hiệu lực...
   Từ khóa

     

    Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

    Click để đánh giá bài viết

      Ý kiến bạn đọc

    Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây