Thủ tục Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trung ương

Thứ ba - 24/10/2017 09:27
 

Thủ tục Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trung ương

Mã thủ tụcB-BNV-264713-TTNgày tạo08/12/2015
Đơn vịBộ Nội vụ
Thời hạn giải quyết

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định:

Trong thời hạn 10 ngày ngày làm việc (20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chủ tịch nước trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định khen thưởng;

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông báo và trả kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.”

Đối tượng thực hiện
 • Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực
 • Thi đua khen thưởng
Cơ quan thực hiện & Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan thực hiệnCơ quan có thẩm quyến quyết định
Bộ Nội vụ
  Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương 
  Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền
  Cơ quan phối hợpCơ quan được ủy quyền
  Cách thức thực hiện

  Tiếp nhận hồ sơ các ngày trong tuần tại Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương hoặc qua đường bưu chính

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

  - Bước 2. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết; sau đó tiến hành làm các thủ tục theo quy định.      

  - Bước 3.Trong thời hạn 10 ngày làm việc (20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương.

  - Bước 4. Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương hoặc Thủ tướng Chính phủ xét, không đề nghị tặng thưởng Huân chương.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Tờ trình kèm theo danh sách của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

  - Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể của các trường hợp đề nghị khen thưởng;

  - Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình.

  + Đối với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài:

   Thành phần hồ sơ gồm có: Tờ trình kèm theo danh sách của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo thành tích cá nhân do cơ quan trình khen thưởng thực hiện.

  b) Số lượng hồ sơ gửi Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương: 03 bộ (bản chính).

  Hồ sơ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ gồm 02 bộ (bản chính) gồm có: Tờ trình của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ (kèm theo danh sách) và hồ sơ có liên quan.

  Mẫu đơn, tờ khai
  IDTên mẫu đơn, tờ khai
  199138Báo cáo thành tích mẫu tại NĐ 39
  Yêu cầu ĐK thực hiện TTHC

  1. Huân chương Lao động hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

   Đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 4 lần được công nhận sáng kiến áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương .

  2. Huân chương Lao động hạng nhất để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  a) Công nhân có nhiều sáng kiến làm lợi trên 2 tỷ đồng và có nhiều đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

  b) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 7 năm trở lên, được nhân rộng trong toàn quốc

  3. “Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt tiêu chuẩn sau:

   Đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 1 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 2 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 4 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

  4. Huân chương Lao động hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

   Đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 3 lần được công nhận sáng kiến áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương .

  5. Huân chương Lao động hạng nhì để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động quy định tại khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

  a) Công nhân có nhiều sáng kiến làm lợi trên 1 tỷ đồng và có nhiều đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

  b) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 5 năm trở lên, được nhân rộng trong cấp tỉnh.

  6. Huân chương Lao động hạng nhì để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt tiêu chuẩn sau:

  Đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 1 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 1 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 1 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" và 2 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

  7. Huân chương Lao động hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân  có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau đây:

   

   Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 2 lần được công nhận sáng kiến áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

  8. Đối với công nhân, nông dân, người lao động quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả có phạm vi ảnh hưởng trong cấp huyện và tương đương, được cấp huyện và tương đương công nhận hoặc

  a) Công nhân có nhiều sáng kiến làm lợi trên 500 triệu đồng, có nhiều đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề,

  b) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả,ổn định từ 3 năm, được nhân rộng trong cấp huyện

  11. Huân chương Lao động hạng ba để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt tiêu chuẩn sau: 

          Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 05 tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 1 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 2 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên.

  Kết quả thực hiệnQuyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương.
  Lệ phí 
  Văn bản quy định lệ phí

  Chưa có văn bản nào được chọn.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  Chưa có văn bản nào được chọn.

  Văn bản khác liên quan 
  TTHC liên quan

  Chưa có thủ tục nào được chọn.

  TTHC được sửa đổi, bổ sung

  Chưa có thủ tục nào được chọn.

  TTHC được thay thế

  Chưa có thủ tục nào được chọn.

  Là TTHC liên thôngKhông
  TTHC liên thông

  Chưa có thủ tục nào được chọn.

  Đánh giá tác động TTHC
   Trạng thái ban hànhTTHC mới ban hành
   Tình trạng hiệu lực 
   Ngày có hiệu lực12/01/2016
   Ngày hết hiệu lực...
   Từ khóa

     

    Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

    Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
    Click để đánh giá bài viết

      Ý kiến bạn đọc

    Những tin mới hơn

    Những tin cũ hơn

    Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây