Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ hai - 26/04/2021 08:27
Ngày 22/04/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã biểu dương, khen thưởng 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã biểu dương, khen thưởng 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương trong toàn đảng bộ và Nhân dân. Nghiêm túc thực hiện việc sơ kết hàng năm Chỉ thị số 05-CT/TW theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức tuyên truyền 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019). Ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 20/6/2019 triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; ý thức cảnh giác, đấu tranh trước những luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Toàn cảnh buổi hội nghị

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đối với việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 lớp quán triệt nội dung chuyên đề cho 250 đồng chí là báo cáo viên Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã biểu dương, khen thưởng 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm của các đảng bộ, chi bộ, của cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện nghiêm túc và có chất lượng. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo cấp cơ sở. Nhiều cấp ủy đã mời các đồng chí báo cáo viên có năng lực về truyền đạt, mở rộng thành phần tham dự; đặc biệt đối với chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có 06 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ mời Giáo sư Hoàng Chí Bảo trực tiếp triển khai nội dung chuyên đề. Một số phường, xã, thị trấn thông qua hệ thống loa truyền thanh đã phát trực tiếp nội dung này đến tận khu dân cư.

Không chỉ tổ chức quán triệt nội dung chuyên đề tại các hội nghị, các cấp uỷ chú trọng đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; chỉ đạo lồng ghép quán triệt thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, bản tin, Cổng thông tin điện tử... Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị cấp huyện đưa chuyên đề vào các lớp thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên ở nông thôn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc thường xuyên, đi vào nề nếp.

Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề trong suốt toàn khóa và giao Ban Tuyên giao Tỉnh ủy có hướng dẫn hàng năm để triển khai đến các tổ chức Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp tỉnh xây dựng bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, mỗi cá nhân căn cứ vào công việc, nhiệm vụ được giao, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm để tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực liên quan đến công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng... Các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động để sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính thống nhất và gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh vào chương trình hành động,  gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm.

Để đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, quan tâm, thực hiện tốt.  Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Các ban, ngành, địa phương tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu, đề cương tuyên truyền; các hoạt động cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các trục đường, trước cổng cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư; đăng tải các bài viết trên các trang Thông tin điện tử, Bản tin của ngành, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, từ năm 2018, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng trăm facebook của ngành tuyên giáo, các đoàn thể ra đời nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa không gian mạng, trở thành công cụ sắc bén và hiệu quả trong tuyên truyền học tập và làm theo Bác. Nhờ vậy, nội dung học tập và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi và thường xuyên. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã góp phần nhân rộng cái hay, cái đẹp trong xã hội.

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo Quảng Trị phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị. Qua 5 năm triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá, Hội VHNT tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của lực lượng văn nghệ sĩ, báo giới với hàng trăm tác phẩm.

Công tác giáo dục đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viện, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 02 cuộc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết TW4 khóa XII; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành giám sát đối với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng đã tổ chức được gần 1.000 cuộc kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Như vậy, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở có chuyển biến rõ rệt, tiếp tục được nâng lên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Việc xây dựng các kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định được từng nội dung, gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, được thể hiện cụ thể qua hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã xác định được những công việc mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện, có phân định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Một số hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội được quan tâm giải quyết. Khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân, thiếu ý thức kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Công tác tuyên truyền, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp; gắn với tăng cường đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; công tác sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên tại các hội nghị chuyên đề và gắn với tổng kết công tác Đảng hàng năm của các địa phương, cơ quan, đơn vị; đã kịp thời khen thưởng và biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và đang dần có sự lan tỏa.

Hội nghị cũng đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, tùy vào đặc điểm tình hình, các  địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung để triển khai, thực hiện phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chủ đề năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”. Rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng chủ đề, chủ điểm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

Đồng thời trong Hội nghị lần này, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã biểu dương, khen thưởng 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những bông hoa đẹp, là minh chứng cho sức lan toả, giá trị đích thực và sự trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí …. chia sẻ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất dể xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Từ việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những nỗ lực cố gắng sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05; chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng hôm nay”.

Danh tạo

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây